เช่าคลังสินค้า

คลังสินค้าคืออะไรทำไมต้องเช่า?

0 Comments

คลังสินค้า คือ สถานที่หรืออาคารปลูกสร้างที่เราเอาไว้จัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตหรือการจัดจำหน่ายให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ได้รับความเสียหาย เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายในการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า  ประเภทของคลังสินค้า  การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามประเภทสินค้าภายใน  1.คลังสินค้าทั่วไป คือ คลังสินค้าที่บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วๆไป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ขนมถุงต่างๆ ฯ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากนัก  2.คลังสินค้าอันตราย คือ คลังที่เก็บสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อาจจะต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองหรือขนย้ายเป็นต้น เช่น วัตถุไวไฟ สารพิษ สารเคมีต่างๆ  สินค้าประเภทนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดเพราะอาจจะก่อเกิดอันตรายได้ในระหว่างจัดเก็บ  3.คลังสินค้าของสด  คือ คลังสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสินค้าในคลัง ไม่ให้ได้รับความเสียหาย เช่น อาหารทะเลสด ผลไม้สด อาหารแช่แข็งฯ